Menu
Nákupný košík

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť DD PNEU s.r.o. so sídlom Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195 (ďalej len "DD PNEU"), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou DD PNEU.

DD PNEU spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

DD PNEU spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOU, pričom tieto osobné údaje DD PNEU zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu 7 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Základné účely spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • dodržanie právneho záväzku;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) DD PNEU;
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

DD PNEU spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • vaše meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • adresa alebo sídlo spoločnosti;
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo;
 • doručovacie adresy;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;

Zdroje osobných údajov:

DD PNEU získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a DD PNEU a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

DD PNEU automaticky zbiera niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok, a to v priebehu štandardných operácií servera DD PNEU (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne (viac pozri nižšie v sekcii "Cookies").

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa DD PNEU a jej zamestnancov spracovávané tiež spracovateľmi činnými pre DD PNEU, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOU.

DD PNEU spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou DD PNEU technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOU. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje DD PNEU aj od spracovateľov osobných údajov.

DD PNEU informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov. Iným subjektom DD PNEU osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdáva, ibaže sa jedná o zmluvných dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú odovzdávané informácie o mene, priezvisku a doručovacej adrese) - napr. Slovenská pošta, DHL, PPL a pod.

Práva dotknutých osôb:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

DD PNEU poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že DD PNEU alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti DD PNEU vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený :

 • požiadať DD PNEU alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby DD PNEU alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

DD PNEU vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavenie jeho žiadosti. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov kontaktuje DD PNEU vždy písomne na e-mail - info@ddpneu.cz.

Cookies

Na zlepšenie Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
 • pri zapamätaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie - na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám